Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem

REALIZACJA ZADAŃ SŁUŻBY BHP

Usługi z zakresu BHP

Outsourcing, kompleksowa obsługa

Pragniemy zaoferować klientom naszej firmy znacznie wygodniejszą dla Państwa ofertę stałej współpracy. Świadczymy kompleksowe usługi, sprawując nadzór i pełniąc doradztwo z zakresu BHP w Państwa Firmie.
W ramach takiej umowy świadczymy wszystkie usługi z zakresu BHP, z naszej oferty bez dodatkowych opłat! Warunki umowy ustalane są z każdym klientem indywidualnie, w zależności od jego potrzeb.

Zlecenie pojedynczej usługi:

 • zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia bhp wstępnego, okresowego, ppoż., pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • przeprowadzenie i udokumentowanie analizy i oceny ryzyka zawodowego,
 • przygotowanie Klienta do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej. Współdziałanie w reprezentowaniu Klienta podczas kontroli. Pomoc w realizacji zaleceń pokontrolnych.
 • ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, wypadku w drodze do pracy i z pracy, wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy oraz sporządzenie niezbędnej dokumentacji,
 • prowadzenie konsultacji w zakresie prawa pracy i przepisów branżowych,
 • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przeprowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz innej niezbędnej dokumentacji bhp,
 • współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami,
 • współpraca z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy,
 • pomoc w doborze i zakupie ochron osobistych, odzieży i obuwia roboczego,
 • pomoc w kompleksowym wyposażaniu obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy,
 • oznakowanie dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wykonanie przeglądów technicznych, konserwacji, naprawy i regeneracji podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • ogólnie pojęte doradztwo z zakresu bhp.

 

Skontaktuj się z nami.

Kontakt